I. Általános rendelkezések.

A jelen általános üzleti feltételek (a továbbiakban: feltételek) kizárólag a varumin-shop.eu honlap segítségével megkötött elektronikus üzlet kapcsán (a továbbiakban: üzlet) a vevő, a közvetítő RELAUS s.r.o., Mierová 25, 821 05 Bratislava, (a továbbiakban: szolgáltató) és az árut biztosító társaság (a továbbiakban: eladó) között létrejött üzleti viszonyra vonatkoznak.
Vevő alatt az a természetes vagy jogi személy értendő, aki az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást biztosító rendszer által feldolgozott elektronikus megrendelőt az autorizálást követően elküldte.
Elektronikus megrendelő alatt a vevőre, a kínálati listából kiválasztott termékekre, a megrendelés teljes árára vonatkozó adatokat tartalmazó, a rendszer által feldolgozott elektronikus adatlap értendő.
Eladó alatt a termék értékesítője értendő, akinek a termékeit a szolgáltató az on-line kereskedelmi szolgáltatásban kínálja.
Az aktuális általános szerződési feltételek a szolgáltató és a vevő jogait és kötelezettségeit szabályozzák részletesen, s az adásvételi szerződés integráns részét képezik.

  II. Megrendelés, szerződéskötés, szerződéstől való elállás


  Az elektronikus megrendelő érvényességének feltétele, hogy a vevő a regisztráció vagy a megrendelés során a rendszer által megkövetelt valamennyi adatot a valóságnak megfelelően és hiánytalanul megadja.
  A szolgáltatóhoz beérkezett elektronikus megrendelő az adásvételi szerződés tervezetének minősül, és a részes felek mindegyike számára kötelező érvényű.
  A szolgáltató a vevő által küldött szerződéstervezetet a megrendelt áru leszállításával fogadja el.
  Az üzleti tranzakció jellegétől függően (mennyiség, ár, szállítási költségek, távolság), elsősorban azonban a 35000 ft meghaladó megrendelés esetén a szolgáltató jogosult arra, hogy a vevőtől a megrendelésnek megbízható módon megvalósuló – telefonos vagy írásbeli – visszaigazolását kérje. Ha a vevő ezt visszautasítja, a szolgáltató a megrendelést érvénytelennek minősíti.
  A 35000 ft meghaladó rendelési összeg esetén a szolgáltató jogosult arra, hogy a vevőtől a vételár előzetes kifizetését kérje (pro forma számlával, elektronikus banki szolgáltatás vagy bankkártya segítségével, ha a szállító és a vevő más fizetési módban nem állapodtak meg).
  Ha a szállító és a vevő hosszú távú adásvételi keretszerződést írt alá, az elektronikus megrendelést ez a szerződés szabályozza, feltéve, hogy az elektronikus kereskedelem feltételei ezt lehetővé teszik.
  A vevő jogosult arra, hogy a rendelés elküldését követő 12 órán belül indoklás nélkül a megrendelőben feltüntetett elektronikus címre elküldött e-mailben azt visszavonja.
  Az adásvételi szerződés tényleges megkötésére akkor kerül sor, amikor a vevő a megrendelt árut átveszi.

  III. Szállítási feltételek és árak


  A szerződés tekintetében a teljesítés helye a vevőnek a regisztrációs adatlapban vagy a megrendelőben feltüntetett lakóhelye (székhelye) vagy telephelye. A szolgáltató harmadik személy (UPS, DHL, Posta) segítségével vagy saját eszközeivel szállítja le az árut, illetve a vevővel történt egyeztetés alapján (a kívánt mód a rendelés során kiválasztható) az árut a vevő a szolgáltatótól kapott értesítést követő 7 napon belül a szolgáltatónál átveheti.
  A termék akkor minősül leszállítottnak, ha azt a szolgáltató a vevőnek, a postának vagy az áru leszállítását végző első szállítónak átadja.
  A termék tulajdonjoga a vevőre azzal a feltétellel száll át, hogy az a vételárat teljes összegben kifizette.
  Az eladó a vevőnek az árut az elektronikus megrendelő vételét követő lehető legrövidebb idő alatt (azaz rendszerint 7 napon belül) leszállítja. Kivételes esetben a szállítási határidő ennél hosszabb is lehet, nem haladhatja meg azonban az 5 hetet. Ha az eladó öt héten belül nem szállítja le a megrendelt árut, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
  Az áru leszállítása a szokásos csomagolásban történik, kivéve azokat az eseteket, amikor az áru jellege miatt más csomagolás szükséges, vagy a felek megegyezése alapján ezzel kapcsolatban speciális igény fogalmazódik meg.

  IV. Fizetési feltételek


  A felek eltérő megegyezése hiányában a vételárat legkésőbb az áru átvételekor (utánvéttel, csomagküldő szolgálattal történő szállításnál vagy a szállítónál), a pro forma számlán feltüntetett határidővel vagy ha a vevő az elektronikus fizetést választotta, a megrendelés elküldésekor kell kiegyenlíteni.
  Ha a vételár kifizetése elektronikus fizetési móddal történik, az áfát is tartalmazó teljes vételárnak a szolgáltató számláján történő jóváírását követően a termék elsőbbségi kiszállításra kerül.
  Elsősorban a jelen feltételek II. cikk 5. pontjában említett esetekben a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vevőtől a vételár előzetes megfizetését kérje (ezt a rendszer jelzi).
  Ha a vevő a vételár előzetes megfizetését megtagadja, a szolgáltató a megrendelést érvénytelennek minősíti.

  V. Reklamációs szabályzat


  A vállalkozó a termékkel együtt a termékhez kapcsolódó összes szükséges iratot, bizonylatot átadja a vevőnek, ezek: adóigazgatási azonosításra alkalmas számla, a szolgáltató által kiállított szállítólevél (garancialevél), valamint a gyártó által kiállított jótállási jegy (ha a gyártó ilyet biztosít).
  Az eladó a termékre a szállítólevélben feltüntetett jótállást biztosítja (a szállítólevél egyben jótállási jegyként is szolgál). Amennyiben a szállítólevélben ez az adat nincs feltüntetve, a minimális jótállási idő az áru vásárlását követő 6 hónap.
  Az eladó felel azokért a hibákért, amelyek anyaghiba, a gyártás, az eladó alkalmazottai által végzett össze- vagy beszerelés következtében a leszállított terméken a jótállási idő alatt jelentkeznek.
  A jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek a szakszerűtlen kezelés, a nem rendeltetésszerű használat vagy a használati utasítással össze nem egyeztethető szerelés következtében keletkeznek. Nem vonatkozik továbbá a jótállás a természeti katasztrófa, erőszakos behatás, az időjárási viszonyok, a szélsőséges vagy szokatlan üzemeltetési körülmények kiváltotta károsodásokra.
  5. A jótállás megszűnését vonja maga után az illetéktelen beavatkozás, kivéve ha a szolgáltató vagy a gyártó az érintett személyt a beavatkozásra felhatalmazta.

  VI. A személyes adatok védelme


  A szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a vevőtől csak olyan adatokat kér, amelyekre az eladónak van szüksége ahhoz, hogy az adásvételi szerződésből következő kötelezettségeit teljesíteni tudja (a vevő családi és utóneve, lakóhelyének címe, beleértve a postai irányítószámot is, telefonszáma és e-mail címe).
  A vevő nyilatkozza, hogy a személyes adatok védelméről szóló többször módosított 2002. évi 728. számú törvény 7. § 1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató tárolja és információs rendszereiben kezelje az eladó tevékenységéhez szükséges személyes adatait. A vevő egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a szolgáltató más személynek átadja, illetve külföldre, akár harmadik országba (bármelyik európai uniós országba, valamint azokba az országokba, amelyekben érvényesül a „biztonságos kikötő” elve) továbbítsa. Az eladó kötelezi magát arra, hogy a vevő személyes adatait a hatályos szlovákiai jogszabályokkal összhangban fogja kezelni. A vevői adatkezelési hozzájárulás határozatlan időre szól.
  A szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a vevő igénye és írásbeli vagy telefonos kérelme alapján bármikor törli adatbázisából annak személyes adatait. Az adattörlés iránti kérelmet nem szükséges indokolni.

  VII. Záró és átmeneti rendelkezések


  A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy rendszerén változtatásokat eszközöljön.
  A felek eltérő megállapodása hiányában jelen általános szerződési feltételek abban a szövegezésben érvényesek, ahogyan az az elektronikus megrendelő elküldésének napján a szolgáltató internetes oldalán olvasható.
  Az elektronikus megrendelő elküldésével a vevő feltétel nélkül elfogadja az általános szerződési feltételek és a reklamációs szabályzat valamennyi rendelkezését, mégpedig abban a szövegváltozatban, amelyben azok a megrendelő elküldésének napján a honlapon olvashatóak.
  A szerződő felek között fennálló, jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Kereskedelmi Törvénykönyv és az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
  A szerződő felek közötti esetleges vitás kérdésekben, amennyiben azok a felek kölcsönös megegyezése alapján nem oldhatók meg, az illetékes bíróság dönt.