Balenie a uchovávanie

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Uchovávajte v originálnom balení. Obal uchovávajte pevne uzatvorený. Tento prípravok neužívajte, ak ste zistili, že vrchný obal je poškodený.

Dátum spotreby Nepoužívajte Varumin® po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale/fľaši, po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Prípravky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý prípravok vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.