Üzleti feltételek

I. Általános rendelkezések

 1. A jelen általános üzleti feltételek (a továbbiakban: feltételek) kizárólag a www.alopecia.sk honlap segítségével megkötött elektronikus üzlet kapcsán (a továbbiakban: üzlet) a vevő, a közvetítő RETRUS s.r.o., Sedmokrásková 6, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01 (a továbbiakban: szolgáltató) és az árut biztosító társaság (a továbbiakban: eladó) között létrejött üzleti viszonyra vonatkoznak.
 2. Vevőn az a természetes vagy jogi személy értendő, aki az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást biztosító rendszer által feldolgozott elektronikus megrendelőt az autorizálást követően elküldte.
 3. Elektronikus megrendelőn a vevőre, a kínálati listából kiválasztott termékekre, a megrendelés teljes árára vonatkozó adatokat tartalmazó, a rendszer által feldolgozott elektronikus adatlap értendő.
 4. Eladón a termék értékesítője értendő, akinek a termékeit a szolgáltató az on-line kereskedelmi szolgáltatásban kínálja.
 5. Az aktuális általános szerződési feltételek a szolgáltató és a vevő jogait és kötelezettségeit szabályozzák részletesen, s az adásvételi szerződés integráns részét képezik.

II. Megrendelés, szerződéskötés, szerződéstől való elállás

 1. Az elektronikus megrendelő érvényességének feltétele, hogy a vevő a regisztráció vagy a megrendelés során a rendszer által megkövetelt valamennyi adatot a valóságnak megfelelően és hiánytalanul megadja.
 2. A szolgáltatóhoz beérkezett elektronikus megrendelő az adásvételi szerződés tervezetének minősül, és a részes felek mindegyike számára kötelező érvényű.
 3. A szolgáltató a vevő által küldött szerződéstervezetet a megrendelt áru leszállításával fogadja el.
 4. Az üzleti tranzakció jellegétől függően (mennyiség, ár, szállítási költségek, távolság), elsősorban azonban a 150 eurót meghaladó megrendelés esetén a szolgáltató jogosult arra, hogy a vevőtől a megrendelésnek megbízható módon megvalósuló – telefonos vagy írásbeli – visszaigazolását kérje. Ha a vevő ezt visszautasítja, a szolgáltató a megrendelést érvénytelennek minősíti.
 5. A 150 eurót meghaladó rendelési összeg esetén a szolgáltató jogosult arra, hogy a vevőtől a vételár előzetes kifizetését kérje (pro forma számlával, elektronikus banki szolgáltatás vagy bankkártya segítségével, ha a szállító és a vevő más fizetési módban nem állapodtak meg).
 6. Ha a szolgáltató és a vevő hosszú távú adásvételi keretszerződést írt alá, az elektronikus megrendelést ez a szerződés szabályozza, feltéve, hogy az elektronikus kereskedelem feltételei ezt lehetővé teszik.
 7. A vevő jogosult arra, hogy a rendelés elküldését követő 12 órán belül indoklás nélkül a megrendelőben feltüntetett elektronikus címre elküldött e-mailben azt visszavonja.
 8. Az adásvételi szerződés tényleges megkötésére akkor kerül sor, amikor a vevő a megrendelt árut átveszi.

III. Szállítási feltételek és árak

 1. A szerződés tekintetében a teljesítés helye a vevőnek a regisztrációs adatlapban vagy a megrendelőben feltüntetett lakóhelye (székhelye) vagy telephelye. A szolgáltató harmadik személy (pl. a Szlovák Posta) segítségével vagy saját eszközeivel szállítja le az árut, illetve a vevővel történt egyeztetés alapján (a kívánt mód a rendelés során kiválasztható) az árut a vevő a szolgáltatótól kapott értesítést követő 7 napon belül a szolgáltatónál átveheti.
 2. A termék akkor minősül leszállítottnak, ha azt a szolgáltató a vevőnek, a postának vagy az áru leszállítását végző első szállítónak átadja.
 3. A termék tulajdonjoga a vevőre azzal a feltétellel száll át, hogy az a vételárat teljes összegben kifizette
 4. Az eladó a vevőnek az árut az elektronikus megrendelő vételét követő lehető legrövidebb idő alatt (azaz rendszerint 7 napon belül) leszállítja. Kivételes esetben a szállítási határidő ennél hosszabb is lehet, nem haladhatja meg azonban az 5 hetet. Ha az eladó öt héten belül nem szállítja le a megrendelt árut, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
 5. Az áru leszállítása a szokásos csomagolásban történik, kivéve azokat az eseteket, amikor az áru jellege miatt más csomagolás szükséges, vagy a felek megegyezése alapján ezzel kapcsolatban speciális igény fogalmazódik meg.

IV. Fizetési feltételek

 1. A felek eltérő megegyezése hiányában a vételárat legkésőbb az áru átvételekor (utánvéttel, csomagküldő szolgálattal történő szállításnál vagy a szállítónál), a pro forma számlán feltüntetett határidővel vagy ha a vevő az elektronikus fizetést választotta, a megrendelés elküldésekor kell kiegyenlíteni.
 2. Ha a vételár kifizetése elektronikus fizetési móddal történik, az áfát is tartalmazó teljes vételárnak a szolgáltató számláján történő jóváírását követően a termék elsőbbségi kiszállításra kerül.
 3. Elsősorban a jelen feltételek II. cikk 5. pontjában említett esetekben a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vevőtől a vételár előzetes megfizetését kérje (ezt a rendszer jelzi).
 4. Ha a vevő a vételár előzetes megfizetését megtagadja, a szolgáltató a megrendelést érvénytelennek minősíti.

V. Reklamációs szabályzat

 1. Az eladó a termékkel együtt a termékhez kapcsolódó összes szükséges iratot, bizonylatot átadja a vevőnek, ezek: adóigazgatási azonosításra alkalmas számla, a szolgáltató által kiállított szállítólevél (garancialevél), valamint a gyártó által kiállított jótállási jegy (ha a gyártó ilyet biztosít).
 2. Az eladó a termékre a szállítólevélben feltüntetett jótállást biztosítja (a szállítólevél egyben jótállási jegyként is szolgál). Amennyiben a szállítólevélben ez az adat nincs feltüntetve, a minimális jótállási idő az áru vásárlását követő 6 hónap.
 3. Az eladó felel azokért a hibákért, amelyek anyaghiba, a gyártás, az eladó alkalmazottai által végzett össze- vagy beszerelés következtében a leszállított terméken a jótállási idő alatt jelentkeznek.
 4. A jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek a szakszerűtlen kezelés, a nem rendeltetésszerű használat vagy a használati utasítással össze nem egyeztethető szerelés következtében keletkeznek. Nem vonatkozik továbbá a jótállás a természeti katasztrófa, erőszakos behatás, az időjárási viszonyok, a szélsőséges vagy szokatlan üzemeltetési körülmények kiváltotta károsodásokra.
 5. A jótállás megszűnését vonja maga után az illetéktelen beavatkozás, kivéve ha a szolgáltató vagy a gyártó az érintett személyt a beavatkozásra felhatalmazta.

VI. A személyi adatok védelme

 1. A szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a vevőtől csak olyan adatokat kér, amelyekre az eladónak van szüksége ahhoz, hogy az adásvételi szerződésből következő kötelezettségeit teljesíteni tudja (a vevő családi és utóneve, lakóhelyének címe, beleértve az postai irányítószámot is, telefonszáma és e-mail címe).
 2. A vevő nyilatkozza, hogy a személyes adatok védelméről szóló többször módosított 2002. évi 428. számú szlovákiai törvény 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató tárolja és információs rendszereiben kezelje az eladó tevékenységéhez szükséges személyes adatait. A vevő egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a szolgáltató más személynek átadja, illetve külföldre, akár harmadik országba (bármelyik európai uniós országba, valamint azokba az országokba, amelyekben érvényesül a “biztonságos kikötő” elve) továbbítsa. Az eladó kötelezi magát arra, hogy a vevő személyes adatait a hatályos szlovákiai jogszabályokkal összhangban fogja kezelni. A vevői adatkezelési hozzájárulás határozatlan időre szól.
 3. A szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a vevő igénye és írásbeli vagy telefonos kérelme alapján bármikor törli adatbázisából annak személyes adatait. Az adattörlés iránti kérelmet nem szükséges indokolni.

VII. Záró és átmeneti rendelkezések

 1. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy rendszerén változtatásokat eszközöljön.
 2. A felek eltérő megállapodása hiányában jelen általános szerződési feltételek abban a szövegezésben érvényesek, ahogyan az az elektronikus megrendelő elküldésének napján a szolgáltató internetes oldalán olvasható.
 3. Az elektronikus megrendelő elküldésével a vevő feltétel nélkül elfogadja az általános szerződési feltételek és a reklamációs szabályzat valamennyi rendelkezését, mégpedig abban a szövegváltozatban, amelyben azok a megrendelő elküldésének napján a honlapon olvashatóak.
 4. A szerződő felek között fennálló, jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a szlovák Kereskedelmi Törvénykönyv és az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 5. A szerződő felek közötti esetleges vitás kérdésekben, amennyiben azok a felek kölcsönös megegyezése alapján nem oldhatók meg, az illetékes bíróság dönt.