Warunki handlowe

 

I. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki handlowe (zwane dalej warunkami) regulują jedynie stosunki handlowe pomiędzy kupującym, firmą RELAUS s.r.o., Mierová 25, 821 05  Bratislava, jako pośrednikiem (zwanym dalej pośrednikiem) a firmą dostarczającą towar (zwaną dalej dostawcą), nawiązane za pośrednictwem sklepu internetowego unikatshop.pl (zwanego dalej sklepem).
Kupujący to osoba fizyczna lub prawna, która po przeprowadzeniu autoryzacji wysłała zamówienie elektroniczne przetworzone przez system sklepu.
Elektroniczne zamówienie oznacza wysłanie formularza elektronicznego zawierającego informacje o kupującym, wykaz zamówionego towaru z oferty sklepu oraz łączoną kwotę za zamówienie przetworzone przez system sklepu.
Dostawca to sprzedawca towaru, którego produkty są udostępniane przez pośrednika w sklepie.
Ogólne warunki handlowe regulują i precyzują prawa oraz obowiązki pośrednika i kupującego w swoim obecnym brzmieniu i stanowią nieodłączną część umowy kupna-sprzedaży.

II. Zamówienie, zawarcie i odstąpienie od umowy

Warunkiem obowiązywania zamówienia elektronicznego jest prawdziwe i kompletne wypełnienie wszystkich danych i spełnienie formalności wymaganych przez system podczas rejestracji zamówienia.
Wszystkie przyjęte zamówienia elektroniczne są uważane za propozycję umowy kupna-sprzedaży oraz są wiążące dla wszystkich uczestniczących stron.
Pośrednik akceptuje propozycję umowy ze strony kupującego przez dostarczenie towaru kupującemu.
Pośrednik jest uprawniony w zależności od charakteru sklepu (ilość, cena, koszty transportu, odległość itp.), a zwłaszcza w przypadku osiągnięcia kwoty wyższej niż 150,-EUR, wymagać od kupującego autoryzacji zamówienia w wiarygodny sposób, np. telefonicznie lub pisemnie. W przypadku odrzucenia autoryzacji przez kupującego, pośrednik uznaje zamówienie za nieważne.
Pośrednik w przypadku osiągnięcia kwoty zamówienia przekraczającej 150,-EUR jest zobowiązany wymagać od kupującego płatności z góry (faktura zaliczkowa, płatność przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą), jeśli pośrednik i kupujący nie uzgodnią inaczej.
Jeśli pomiędzy pośrednikiem a kupującym została zawarta długoterminowa ramowa umowa kupna-sprzedaży, zamówienie elektroniczne w takim przypadku podlega tej umowie, jeśli pozwalają na to warunki sklepu internetowego.
Kupujący jest uprawniony do anulowania zamówienia bez podania przyczyny do 12 godzin od chwili jego złożenia, poprzez przesłanie wiadomości e-mailowej z taką informacją na adres podany w zamówieniu.
Do właściwego zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w chwili odbioru towaru przez kupującego.

III. Warunki i koszty dostawy towaru – cislo 1 v zatvorke slowackiej poczty treba zmenit na (Kuriera Słowackiego)

Miejsce realizowania umowy oznacza miejsce zamieszkania (siedzibę) lub miejsce prowadzenia działalności przez kupującego podane w formularzu rejestracyjnym. Towar zostanie dostarczony przez pośrednika przy pomocy stron trzecich (np. Słowacka Poczta) lub własnymi środkami pośrednika, bądź też na podstawie umowy z kupującym (możliwość wyboru przy składaniu zamówienia) towar zostanie przygotowany u pośrednika, gdzie kupujący odbierze go w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania od pośrednika.
Dostawa towaru odbywa się poprzez przekazanie towaru kupującemu bądź poczcie lub pierwszemu przewoźnikowi w celu dostarczenia go do kupującego.
Prawo własności towaru przechodzi na kupującego pod warunkiem zapłaty ceny zakupu w pełnej wysokości.
Dostawca dostarczy towar kupującemu w jak najkrótszym możliwym czasie (tj. zazwyczaj do 7 dni) po przyjęciu elektronicznego zamówienia. Czas na dostarczenie towaru może w wyjątkowych przypadkach wydłużyć się, nie powinien jednak przekroczyć 5 tygodni. Niedostarczenie towaru w terminie do 5 tygodni uprawnia kupującego do odstąpienia od umowy.
Towar zostanie dostarczony kupującemu w zwykłym opakowaniu, za wyjątkiem przypadków, gdy charakter towaru lub umowa nakładają specjalne wymogi.

IV. Warunki płatności

Cenę zakupu należy zapłacić najpóźniej przy odbiorze towaru (za pobraniem, od kuriera, u dostawcy) ewentualnie w terminie podanym na fakturze zaliczkowej lub przy wysłaniu zamówienia, gdy kupujący wybierze możliwość płatności kartą, jeśli obie strony nie ustaliły inaczej.
Jeśli cena towaru została zapłacona przy pomocy karty płatniczej, towar jest wysyłany w pierwszej kolejności po zaksięgowaniu całej kwoty włącznie z VAT na rachunku pośrednika.
Pośrednik zastrzega sobie prawo do wymagania od kupującego wcześniejszej płatności (przez ustawienie systemu sklepu), przede wszystkim przy takich zamówieniach jak podano w artykule II ustęp 5 niniejszego regulaminu.
W przypadku odmowy wcześniejszej zapłaty za zamówienie, pośrednik uznaje zamówienie za nieważne.

V. Warunki reklamacji

Dostawca razem z towarem dostarcza kupującemu wszystkie należyte dokumenty, które odnoszą się do towaru, to znaczy: fakturę – dokument podatkowy.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.
Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.
Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

VI. Ochrona prywatności

Pośrednik zobowiązuje się, że będzie wymagał od kupującego podania tylko takich informacji, które służą wyłącznie do celów sprzedawcy związanych z wypełnianiem zobowiązań wynikających z umowy kupna-sprzedaży (imię i nazwisko, adres stałego zamieszkania włącznie z kodem pocztowym, numer telefonu i adres mailowy).
Kupujący oświadcza, że zgodnie z postanowieniem § 7 ustęp 1 ustawy nr 428/2002 Dz. U. o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami, wyraża zgodę, aby sprzedający przetwarzał i przechowywał jego dane osobowe, które są potrzebne w działaniach sprzedającego i przetwarzał je we wszystkich swoich systemach informacyjnych. Kupujacy udziela zgody sprzedającemu na przekazywanie danych osobowych innej osobie, a także na transgraniczny przesył danych osobowych do krajów trzecich (dowolny kraj w ramach Unii Europejskiej oraz kraje tzw. bezpiecznej przystani). Sprzedający zobowiązuje się postępować z danymi osobowymi kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej. Kupujący udziela takiej zgody na czas nieokreślony.
Pośrednik zobowiązuje się do wykasowania danych osobowych kupującego na jego żądanie oraz na podstawie złożonego przez niego w formie pisemnej lub telefonicznie podania, bez wskazania przyczyny i w dowolnym momencie.

VII. Postanowienia końcowe oraz przejściowe

Pośrednik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w systemie.
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w brzemieniu podanym na stronie internetowej pośrednika w dniu wysłania zamówienia elektronicznego za wyjątkiem przypadku, gdy obie strony ustaliły inaczej.
Poprzez wysłanie zamówienia elektronicznego kupujący bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych oraz Regulaminu Reklamacyjnego w obowiązującym brzmieniu w dniu wysłania zamówienia.
Stosunki pomiędzy obiema stronami, które nie są uregulowane przez Ogólne Warunki Handlowe, podlegają odpowiednim postanowieniom Kodeksu Handlowego oraz przepisom prawa, które są z nimi związane.
W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy stronami, które nie będą mogły zostać rozwiązane na podstawie wzajemnej umowy pomiędzy stronami, organem rozstrzygającym będzie właściwy sąd.