Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky) se vztahují pouze na obchodní vztahy mezi kupujícím, společností FESTUX CORPORATION s.r.o., Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04580796, DIČ: CZ04580796, jako zprostredkovatele (dále jen provozovatel) a společností dodávající zboží (dále jen dodavatel), uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu varumin-shop.eu (dále jen obchod).
Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která po vlastní autorizaci odeslala elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu.
Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a celkovou cenu objednávky zpracovaný systémem obchodu.
Dodavatelem se rozumí prodejce zboží, jehož nabízené produkty zveřejňuje provozovatel v obchodě.
Všeobecné obchodní podmínky blíže upravují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a kupujícího ve svém aktuálním znění a tvoří neoddělitelnou součást kupní smlouvy.

II. Objednávka, uzavření smlouvy a odstoupení od smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci objednávky.
Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh kupní / prodejní smlouvy a jsou považovány za závazné pro všechny zúčastněné strany.
Provozovatel akceptuje návrh na smlouvu ze strany kupujícího dodáním zboží kupujícímu.
Provozovatel je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost apod.) a především při ceně vyšší než 3000 CZK požádat kupujícího o autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně. V případě odmítnutí autorizace kupujícím bude provozovatel považovat objednávku za neplatnou.
Provozovatel je oprávněn při ceně objednávky vyšší než 3000 CZK požadovat od kupujícího platbu předem (zálohová faktura, platba přes elektronické bankovnictví nebo platba platební kartou), pokud se provozovatel a kupující nedohodnou příhodným způsobem jinak.
Pokud je mezi provozovatelem a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva a pokud to podmínky elektronického obchodu dovolují, řídí se v takovém případě elektronická objednávka touto smlouvou.
Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do 12 hodin od jejího odeslání zasláním stornovacího e-mailu elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.
K vlastnímu uzavření kupní smlouvy dochází převzetím zboží kupujícím.

III. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

Místem plnění smlouvy se rozumí bydliště (sídlo) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v registračním formuláři obchodu nebo ve formuláři objednávky. Provozovatel zboží dodá s využitím služeb třetích subjektů (například Slovenské pošty) nebo vlastními prostředky, resp. na základě dohody s kupujícím (možnost výběru při zadávání objednávky) bude zboží připraveno u provozovatele, kde si je kupující převezme do 7 dnů po výzvě od provozovatele obchodu.
Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu, případně poště nebo prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu.
Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny v plné výši.
Dodavatel dodá zboží kupujícímu v co nejkratší možné době (tj. zpravidla do 7 dnů) po přijetí elektronické objednávky. Doba pro dodání zboží může být ve výjimečných případech delší, maximálně však 5 týdnů. Nedodání zboží do 5 týdnů opravňuje kupujícího k odstoupení od smlouvy.
Zboží bude kupujícímu dodáno v běžných obalech s výjimkou případů, kdy z povahy zboží nebo na základě dohody vyplývají speciální požadavky.
IV. Platební podmínky
Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží (na dobírku, od kurýra, u dodavatele) případně v termínu uvedeném na zálohové faktuře nebo při zaslání objednávky, jestliže si kupující zvolí možnost platby formou elektronického platebního styku, pokud se obě strany nedohodly jinak.
Pokud je cena zboží hrazena prostřednictvím elektronického platebního styku, je zboží expedováno přednostně po připsání celkové ceny včetně DPH ve prospěch účtu provozovatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího platbu předem (nastavením systému obchodu), zejména v případě objednávek uvedených v čl. II odst. 5 těchto pravidel.
V případě odmítnutí platby předem bude provozovatel považovat objednávku za neplatnou.

V. Reklamační podmínky

Dodavatel dodá kupujícímu společně se zbožím všechny příslušné doklady, které se ke zboží vztahují: fakturu – daňový doklad, dodací (záruční) list provozovatele, záruční list výrobce (pokud jej výrobce zboží poskytuje).
Dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku výslovně uvedenou v dodacím listu (dodací list slouží zároveň jako záruční list). Pokud není záruční doba v dodacím listu uvedena, činí minimálně 6 měsíců ode dne prodeje.
Dodavatel odpovídá za vady, které se na prodaném zboží projeví v záruční době, a které jsou způsobeny závadou materiálu, funkční vadou nebo závadou způsobenou při výrobě, montáži nebo instalaci provedené pracovníky dodavatele.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením, použitím či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.
Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží osobou, která nebyla k provedení zásahu provozovatelem nebo výrobcem zboží výslovně zmocněna.

 

VI. Ochrana soukromí

Provozovatel se zavazuje, že bude od kupujícího požadovat pouze údaje, které slouží výlučně pro potřeby prodávajícího v souvislosti s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailová adresa).

Kupující prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával a uchovával jeho osobní údaje potřebné při činnosti prodávajícího ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň uděluje prodávajícímu souhlas s poskytnutím svých osobních údajů jiné osobě a s přeshraničním přenosem svých osobních údajů i do třetích zemí (jakékoliv země v rámci EU a země tzv. bezpečného přístavu). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou.
Provozovatel se zavazuje, že na přání kupujícího a na základě jeho písemné nebo telefonické žádosti, a to i bez udání důvodů, kdykoliv jeho osobní údaje vymaže ze své databáze.

VII. Závěrečná a přechodná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v systému.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou případu, kdy je mezi oběma stranami dohodnuto jinak.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačného řádu ve znění platném v den odeslání této objednávky.
Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.
Případné spory mezi stranami, které nebudou řešitelné vzájemnou dohodou obou stran, rozhodne příslušný soud.